Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat – PZ Bau Kft.

BEVEZETÉS
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldal adatkezelését szabályozza:

www.pz-bau.com

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az adatkezelő és elérhetőségei:

Név: Pz-Bau Kft.
Székhely: 2541 Lábatlan, Rákóczi Ferenc út 266.
E-mail:pzbau@pzbau.hu
Telefon: + 36 20 351-7024

Fogalom meghatározások

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre(„érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, genetikai,
szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több
tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés;

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az
uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő

kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy tagállami jog is
meghatározhatja;

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes
adatokat kezel;

5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akikkel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül
attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat
keretében az uniós vagy tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes
adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi
kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljának megfelelően az alkalmazandó
adatvédelmi szabályoknak;

6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy
a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését
adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférését eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
A személyes adatok:

a. kezelését jogszerűen és tiszteségesen, valamint az érintett számára átlátható módon
kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)

b. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne
kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1)
bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsnak kell, hogy legyenek,
és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést
meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor,
amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e
rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt
megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel
(„korlátozott tárolhatóság”);

f. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és
bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfeleléséért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés
igazolására („elszámoltathatóság”).
ADATKEZELÉSEK
AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: beruházás, kivitelezés

2. Az adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Pz-Bau Kft.
2541 Lábatlan, Rákóczi Ferenc út 266.
Tel: + 36 20 351-7024
E-mail: pzbau@pzbau.hu

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, cím, telefonszám, e-mail
cím.

4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a weboldal használatának, az
esetleges szolgáltatás elvégzésének lezárása.

Tárhely-szolgáltató

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
2. Az adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Webmaxx Stúdió Kft.
2500 Esztergom, III. Béla király utca 2.
info@webmaxx.hu
+36-33-631-240

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi
személyes adat.
4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-
szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettek a tárhely-
szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001 .évi CVIII. törtvény 13/A. §
(3) bekezdése.

SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG
(1) A Vállalkozás a vele szerződő természetes személyek – ügyfelek, vevők, szállítók – személyes
adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A személyes adatok
kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell.
(2) Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik a Vállalkozással szerződéses
kapcsolatot létesítenek.
(3) Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a
szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.
(4) A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás vezetője, a Vállalkozás ügyfélszolgálati, könyvviteli
feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.
(5) A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám,
bankszámlaszám.
(6) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA
1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá
annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A
Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”)

2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google hirdetés által ér el, akkor egy a
konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépre. Ezeknek a cookie-knak
az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a
Felhasználó nem is azonosítható általuk.

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem
járt le, akkor a Google és az adatkezelő is látja, hogy Felhasználó a hirdetésre
kattintott.

4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords
ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a
célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára
konverziós statisztikát készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre
kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók
számáról. Azonban olyan információhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik
felhasználót azonosítani lehetne.

6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal,
hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog
szerepelni a konverziókövető statisztikában.

7. További információk valamint a Google adatvédelmi nyilatkozat az alábbi oldalon
érhető el: www.google.de/policies/privacy/
A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA
1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc.
(„Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”,
szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépre mentenek, így elősegítik
Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott
információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak.
Az IP-anonimizálás weboldali aktivitásával A Google a Felhasználó IP-címét az
Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani
lerövidítésére csak kivételes esetben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének
megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje,
hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének
a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint hogy a weboldal- és
az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet
nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a
böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk
figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden
funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google
gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal
kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken
elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG
1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten
hozzájárulhat ahhoz, Szolgáltató reklámjaival, egyébe küldeményeivel a
regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz,
hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzeneteket, és Felhasználó korlátozás és indoklás
nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató
minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli
nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.
Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja
Név, e-mail cím Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele
A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása
A feliratkozás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása

5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push
üzenetek) küldése az érintettek részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális
információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat
visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

8. Az adatkezelés nyilvántartási száma:

9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes
adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai
kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
– Az érintettek kérelmezhetik az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
– tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
– az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely
időpontban történő visszavonásához.

11. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének
korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi
módokon tudja érintett kezdeményezni:

– postai úton a 2541 Lábatlan Rákóczi Ferenc út 266.
– a fenti e-mail, illetve telefonszám útján

12. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

13. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja,
és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008.évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban
meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes
adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám
címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak
megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az
érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

14. Tájékoztatjuk, hogy

– az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
– köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
– az adatszolgáltatás elmaradása azzal a követkeménnyel jár, hogy nem tudunk
Önnek hírlevelet küldeni.

PANASZKEZELÉS
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja
Vezeték – és keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás
E-mail cím Azonosítás, kapcsolattartás
Számlázási név és cím

Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan
felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák
kezelése.

2. Az érintettek köre: A vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt
tevő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett
jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes
adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai
kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
– Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, és
– tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
– az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely
időpontjában történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását vagy kezelésének
korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi
módokon tudja érintett kezdeményezni:
– -postai úton a 2541 Lábatlan Rákóczi Ferenc út 266.
– a fenti e-mail és telefonszám útján

7. Az adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés c) pont, és fogyasztóvédelemről szóló
1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

8. Tájékoztatjuk, hogy
– a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.
– a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése
– köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk

– az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk
kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.
KÖZÖSSÉGI OLDALAK
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
Facebook/Google+/Printerest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált
neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a
Facebook/Google+/Printerest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon és
„lájkolta” a weboldalt.

3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,
termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve
„lájkolása”, népszerűsítése.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére
jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos
jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás
módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az
adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára,
módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal
szabályozása vonatkozik.

5. Az adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulás személyes adatai kezeléséhez
a közösségi oldalakon.
ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK
1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele során kérdés merül fel,
esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-
mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott
adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott
személyes adatával együtt, az adatkezeléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
tájékoztatást.

4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más
szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok
közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsájtására.

5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az
adatok körét megjelölte – személyes adatok csak annyit és olyan mértékben ad ki,

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
AZ ÉRINTETTEK JOGAI
1. A hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz
hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján
történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen
elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa
az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte szóban forgó személyes adatokra
mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi
feltételek valamelyike teljesül:
– Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időpontra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de Ön igényli azokat igények előterjesztéséhez érvényesítéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez;
– Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,
hogy ez akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta(…)

7. Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén
Ha személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e céljából történő kezelése
ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzés érdekében történő
kezelése ellen, akkor személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezeléseken –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
– Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;
– meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi
lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
– Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az
adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1
hónapon belül tájékoztatja Önt.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés
elmaradásának okáról, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti
hatóságánál és élhet a bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása a megvalósítás

költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú
kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre
annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja,
ideértve, többek között, adott esetben:
a, a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
b, a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas
jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
c, fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz
való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
d, az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az
érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további
tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az
adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az
adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,
beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
– az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott
végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok
tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a
titoktartás alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel
nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
– az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas
kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
– a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
érintettek nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan
hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintetteke hasonlóan hatékony
tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintetettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti
hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas
kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.
Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságoknak

Adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,

legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az
55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem
igazolására szolgáló indokokat is.
PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságánál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési Cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
ZÁRÓSZÓ:
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
– A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.április 27.)
– 2011. évi CXII. törvény – információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
(főképp a 13/A. §-a)
– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról;
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről
és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára
vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes
tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelésé tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről

Kapcsolatfelvétel

4 + 14 =

2541 Lábatlan, Rákóczi F. u. 266.

+36 20 351 7024

pzbau@pzbau.hu